ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4-ก.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชชาน้ำมัน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
เชียงราย 174 174 865.00 6 6 30.00 0 0 0.00 207 208 1,035.01 477 478 2,390.00 864 866 4,320.01 684 686 3,425.01 0 0 0.00 684 686 3,425.01