ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-มี.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชมะม่วงเขียวมรกต

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 66 67 176.10 66 67 176.10 66 67 176.10 0 0 0.00 66 67 176.10
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 12.00 3 3 12.00 3 3 12.00 0 0 0.00 3 3 12.00