ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชพลู

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จันทบุรี 0 0 0.00 2 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 22.00 11 11 25.50 9 9 22.00 0 0 0.00 9 9 22.00
ฉะเชิงเทรา 1 1 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 2 2 12.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 42.30 6 6 42.30 3 3 30.30 3 3 12.00 6 6 42.30
นนทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ปราจีนบุรี 0 0 0.00 1 1 60.00 0 0 0.00 1 1 60.00 16 16 19.00 18 18 139.00 17 17 79.00 0 0 0.00 17 17 79.00
พัทลุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.50 3 3 6.50 1 1 5.00 2 2 1.50 3 3 6.50
มหาสารคาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 2 2 0.38 2 2 0.38 0 0 0.00 2 2 0.38
ร้อยเอ็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ศรีสะเกษ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
สมุทรสาคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 7.00 14 14 7.00 14 14 7.00 0 0 0.00 14 14 7.00
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.54 2 2 1.54 2 2 1.54 0 0 0.00 2 2 1.54
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 23.00 1 1 23.00 0 0 0.00 1 1 23.00 1 1 23.00