ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยนาท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 54.25 4 4 54.25 4 4 54.25 0 0 0.00 4 4 54.25
ตาก 0 0 0.00 28 28 460.25 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 31.00 31 31 491.25 3 3 31.00 0 0 0.00 3 3 31.00
พิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 59 1,399.00 37 59 1,399.00 37 59 1,399.00 0 0 0.00 37 59 1,399.00
พิษณุโลก 0 0 0.00 32 32 605.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 605.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 46 877.00 45 46 877.00 45 46 877.00 0 0 0.00 45 46 877.00
ลำปาง 0 0 0.00 238 238 1,165.85 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 238 238 1,165.85 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สระบุรี 22 37 854.75 23 28 628.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 65 1,482.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุพรรณบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุทัยธานี 22 22 315.30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 315.30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 179.75 23 23 179.75 23 23 179.75 0 0 0.00 23 23 179.75
เลย 0 0 0.00 77 77 1,230.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 77 1,230.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00