ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชคะน้าต้นปาล์ม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.22 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.22 1 1 0.22 0 0 0.00 1 1 0.22
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 162 162 19.17 162 162 19.17 161 161 18.97 1 1 0.20 162 162 19.17
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.33 3 3 0.33 3 3 0.33 0 0 0.00 3 3 0.33