ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ส.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชคอส

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.47 1 1 0.47 1 1 0.47 0 0 0.00 1 1 0.47
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 36 9.00 36 36 9.00 36 36 9.00 0 0 0.00 36 36 9.00
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 790 793 627.42 791 794 627.67 790 793 627.42 0 0 0.00 790 793 627.42
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.36 3 3 0.36 3 3 0.36 0 0 0.00 3 3 0.36