ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กันตัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 70 76 405.00 70 76 405.00 56 60 310.50 14 16 94.50 70 76 405.00
ปะเหลียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 254.50 25 25 254.50 25 25 254.50 0 0 0.00 25 25 254.50
ย่านตาขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 56 56 320.50 56 56 320.50 56 56 320.50 0 0 0.00 56 56 320.50
รัษฎา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วังวิเศษ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สิเกา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 55.50 3 3 55.50 0 0 0.00 3 3 55.50 3 3 55.50
หาดสำราญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 46 207.50 45 46 207.50 45 46 207.50 0 0 0.00 45 46 207.50
ห้วยยอด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44 47 549.75 44 47 549.75 42 44 509.25 2 3 40.50 44 47 549.75
เมืองตรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 48.50 6 6 48.50 1 1 2.00 5 5 46.50 6 6 48.50