ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.ย.-2563

ผลการดำเนินงานพืชมะคาเดเมีย จังหวัดเชียงราย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
เมืองเชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00
เวียงป่าเป้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 70.00 2 2 70.00 1 1 60.00 1 1 10.00 2 2 70.00
แม่ฟ้าหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 26.50 4 4 26.50 3 3 19.00 1 1 7.50 4 4 26.50
แม่สรวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 235.00 4 4 235.00 4 4 235.00 0 0 0.00 4 4 235.00