ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลืองฝักสด จังหวัดลำพูน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งหัวช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 613 727 1,066.21 613 727 1,066.21 613 727 1,066.21 0 0 0.00 613 727 1,066.21
แม่ทา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00