ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28-มี.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชกระเจี๊ยบแดง จังหวัดมหาสารคาม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชื่นชม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00
นาเชือก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
วาปีปทุม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
เชียงยืน 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมืองมหาสารคาม 0 0 0.00 1 1 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.25 4 4 9.25 3 3 2.25 0 0 0.00 3 3 2.25
โกสุมพิสัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00