ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6-ก.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชคะน้าฮ่องกง จังหวัดเชียงใหม่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 143 143 263.75 143 143 263.75 143 143 263.75 0 0 0.00 143 143 263.75
ดอยสะเก็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ฝาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สะเมิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สันทราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 2 2 0.38 1 1 0.25 1 1 0.13 2 2 0.38
หางดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 76 76 78.36 76 76 78.36 76 76 78.36 0 0 0.00 76 76 78.36
ฮอด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 155 155 18.40 155 155 18.40 155 155 18.40 0 0 0.00 155 155 18.40
เวียงแหง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
แม่ริม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 19.38 13 13 19.38 13 13 19.38 0 0 0.00 13 13 19.38
แม่วาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 123 124 61.86 123 124 61.86 123 124 61.86 0 0 0.00 123 124 61.86
แม่ออน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 8.00 9 10 8.00 9 10 8.00 0 0 0.00 9 10 8.00
แม่แจ่ม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.58 5 5 0.58 5 5 0.58 0 0 0.00 5 5 0.58
แม่แตง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 8.00 14 14 8.00 14 14 8.00 0 0 0.00 14 14 8.00