ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชคะน้าฮ่องกง จังหวัดเชียงราย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08
เชียงของ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.61 1 1 0.61 1 1 0.61 0 0 0.00 1 1 0.61
เชียงแสน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.76 2 2 0.76 2 2 0.76 0 0 0.00 2 2 0.76
เมืองเชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
เวียงป่าเป้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 56 59 41.00 56 59 41.00 56 59 41.00 0 0 0.00 56 59 41.00
เวียงแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 47 14.29 47 47 14.29 47 47 14.29 0 0 0.00 47 47 14.29
แม่จัน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 9 9 2.56 10 10 3.56 10 10 3.56 0 0 0.00 10 10 3.56
แม่ฟ้าหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
แม่สาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 5.14 13 13 5.14 13 13 5.14 0 0 0.00 13 13 5.14