ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชคะน้าฮ่องกง จังหวัดตาก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ท่าสองยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 15.00 15 15 15.00 15 15 15.00 0 0 0.00 15 15 15.00
พบพระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.23 1 1 0.23 1 1 0.23 0 0 0.00 1 1 0.23
เมืองตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่ระมาด 0 0 0.00 90 90 90.00 0 0 0.00 0 0 0.00 87 87 87.00 177 177 177.00 87 87 87.00 0 0 0.00 87 87 87.00