ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานพืชต้นหอมญี่ปุ่น จังหวัดเชียงใหม่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กัลยานิวัฒนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 2.00
จอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
พร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 26.50 18 18 26.50 18 18 26.50 0 0 0.00 18 18 26.50
สะเมิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
แม่ริม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
แม่วาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 7.92 8 8 7.92 7 7 6.42 1 1 1.50 8 8 7.92
แม่ออน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แม่อาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
แม่แจ่ม 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 64 68 104.00 65 69 106.00 62 66 100.00 2 2 4.00 64 68 104.00