ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานพืชต้นหอมญี่ปุ่น จังหวัดเชียงราย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
เมืองเชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.15 3 3 1.15 2 2 1.13 1 1 0.02 3 3 1.15
เวียงชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เวียงป่าเป้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 103 104 119.25 103 104 119.25 102 103 119.00 1 1 0.25 103 104 119.25