ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-พ.ย.-2563

ผลการดำเนินงานพืชขึ้นฉ่าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ปาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13
สบเมย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แม่ลาน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 3.05 18 18 3.05 18 18 3.05 0 0 0.00 18 18 3.05
แม่สะเรียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 106 108 34.52 106 108 34.52 106 108 34.52 0 0 0.00 106 108 34.52