ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชพริกขี้หนูผลใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คอนสาร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จัตุรัส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 25.25 21 21 25.25 8 8 10.00 13 13 15.25 21 21 25.25
ซับใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50
บำเหน็จณรงค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 70.00 0 0 0.00 1 1 70.00 0 0 0.00 1 1 70.00 1 1 70.00
บ้านเขว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านแท่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 8.00 5 5 8.00 0 0 0.00 5 5 8.00 5 5 8.00
ภูเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 3 3 3.00 0 0 0.00 3 3 3.00
หนองบัวแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00 1 1 1.00 1 1 4.00 2 2 5.00
เกษตรสมบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38 38 49.00 38 38 49.00 33 33 41.00 5 5 8.00 38 38 49.00
เทพสถิต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.50 3 3 3.50 1 1 1.00 2 2 2.50 3 3 3.50
เนินสง่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
เมืองชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00