ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.ย.-2563

ผลการดำเนินงานพืชผักกาดหอมห่อ จังหวัดเชียงใหม่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กัลยานิวัฒนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 3 3 3.00 0 0 0.00 3 3 3.00
จอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 272 273 136.18 272 273 136.18 272 273 136.18 0 0 0.00 272 273 136.18
พร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
สะเมิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
สันกำแพง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
หางดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
อมก๋อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
ฮอด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50
เชียงดาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 91 92 55.50 91 92 55.50 91 92 55.50 0 0 0.00 91 92 55.50
เมืองเชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เวียงแหง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แม่ริม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 95 95 173.65 95 95 173.65 95 95 173.65 0 0 0.00 95 95 173.65
แม่วาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 304 307 451.50 304 307 451.50 304 307 451.50 0 0 0.00 304 307 451.50
แม่แจ่ม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 211 214 227.30 211 214 227.30 210 213 226.30 1 1 1.00 211 214 227.30
แม่แตง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25