ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24-พ.ย.-2563

ผลการดำเนินงานพืชผักกาดหอมห่อ จังหวัดเชียงใหม่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กัลยานิวัฒนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 3 3 3.00 0 0 0.00 3 3 3.00
จอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 273 299 149.18 273 299 149.18 273 299 149.18 0 0 0.00 273 299 149.18
ฝาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
พร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
สะเมิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 5.25 6 6 5.25 6 6 5.25 0 0 0.00 6 6 5.25
สันกำแพง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
หางดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
อมก๋อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
ฮอด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50
เชียงดาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 92 93 56.00 92 93 56.00 92 93 56.00 0 0 0.00 92 93 56.00
เมืองเชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เวียงแหง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แม่ริม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 101 101 190.42 101 101 190.42 101 101 190.42 0 0 0.00 101 101 190.42
แม่วาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 354 363 507.50 354 363 507.50 354 363 507.50 0 0 0.00 354 363 507.50
แม่แจ่ม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 219 225 238.30 219 225 238.30 218 224 237.30 1 1 1.00 219 225 238.30
แม่แตง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25