ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-ก.ย.-2563

ผลการดำเนินงานพืชกล้วย จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองแห 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 1 1 0.50 1 1 1.00 2 2 1.50
ควนลัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00 1 1 2.00 1 1 3.00 2 2 5.00
ฉลุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 7.50 2 3 7.50 1 2 3.50 1 1 4.00 2 3 7.50
ทุ่งตำเสา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
ทุ่งใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
บ้านพรุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.75 2 2 2.75 2 2 2.75 0 0 0.00 2 2 2.75
หาดใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.75 2 2 3.75 2 2 3.75 0 0 0.00 2 2 3.75