ข้อมูลสารตกค้างเชื้อปนเปื้อน

รหัสสารตกค้างเชื้อปนเปื้อน ชื่อสารตกค้างเชื้อปนเปื้อน ชนิดของสารตกค้างเชื้อปนเปื้อน
065 E.coil เชื้อปนเปื้อน
066 Salmonella spp. เชื้อปนเปื้อน
067 prothiofos สารพิษ
068 imidacloprid สารพิษ
069 bifenthrin สารพิษ
070 Dinotefuran สารพิษ
071 Metalaxyl สารพิษ
072 Methoxyfenozide สารพิษ
073 acetochlor สารพิษ
074 alachlor สารพิษ
075 alpha endosulfan สารพิษ
076 ametryn สารพิษ
077 amitraz สารพิษ
078 atrazine สารพิษ
079 azinphos-ethyl สารพิษ
080 bata endosulfan สารพิษ
081 benfuracarb สารพิษ
082 bifenthrin สารพิษ
083 bromacil สารพิษ
084 buprofezin สารพิษ
085 butachlor สารพิษ
086 carfentrazone-ethyl สารพิษ
087 chlorfenapyr สารพิษ
088 chlorpyrifos-methyl สารพิษ
089 cyproconazole สารพิษ
090 dichrotophos สารพิษ
091 dichlorvos สารพิษ
092 epoxiconazole สารพิษ
093 ethiofencarb สารพิษ
094 ethoprophos สารพิษ
095 etofenprox สารพิษ
096 fenobucarb สารพิษ
097 fenoxaprop-ethyl สารพิษ
098 fenthion สารพิษ
099 fipronil สารพิษ
100 hexaconazole สารพิษ
101 imazalil สารพิษ
102 iprodione สารพิษ
103 isoprocarb สารพิษ
104 isoprothiolane สารพิษ
105 mefenacet สารพิษ
106 mepanipyrim สารพิษ
107 monocrotophos สารพิษ
108 parpthion-ethyl สารพิษ
109 penconazole สารพิษ
110 phenthoate สารพิษ
111 phorate สารพิษ
112 phosalone สารพิษ
113 phosphamidon สารพิษ
114 pirimicarb สารพิษ
115 pirimiphos-ethyl สารพิษ
116 promecarb สารพิษ
117 prometon สารพิษ
118 prometryn สารพิษ
119 propargite สารพิษ
120 propiconazole สารพิษ
121 propoxur สารพิษ
122 pyridaben สารพิษ
123 pyriproxyfen สารพิษ
124 quintozene สารพิษ
125 quizalofop-ethyl สารพิษ
126 quizalofop-methyl สารพิษ
127 sulphate endosulfan สารพิษ
128 tebuconazole สารพิษ
129 tebufenpyrad สารพิษ
130 tetraconazole สารพิษ
131 tetradifon สารพิษ
132 tetramethrin สารพิษ
133 thiobencarb สารพิษ
134 triadimefon สารพิษ
135 triadimenol สารพิษ
136 triazophos สารพิษ
137 trifloxystrobin สารพิษ
138 methomyl สารพิษ
139 picoxystrobin สารพิษ
140 iprovalicarb สารพิษ
141 spiromesifen สารพิษ
142 phosmet สารพิษ
143 coumaphos สารพิษ
144 pyraclostrobin สารพิษ
145 indoxacarb สารพิษ
146 azoxystrobin สารพิษ
147 difenoconazole สารพิษ
148 methiocarb สารพิษ
149 methoxychlor สารพิษ
150 propanil สารพิษ
151 tricyclazole สารพิษ
152 zoxamide สารพิษ
153 dimethomorph สารพิษ
154 spinetoram สารพิษ
155 acetamiprid สารพิษ
156 Thiamethoxam สารพิษ
157 Chloraniliprole สารพิษ
158 chlorantraniliprole สารพิษ
159 butocarboxim สารพิษ
160 oxadiazon สารพิษ
700 ผลิตภัณฑ์ pesticide สารพิษ
701 abamectin สารพิษ
702 azadirachtin สารพิษ
703 benfuracarb สารพิษ
704 captan สารพิษ
705 carbendazim สารพิษ
706 carbosulfan สารพิษ
707 carboxin สารพิษ
708 cartap สารพิษ
709 cartap hydrochloride สารพิษ
710 chlorothalonil สารพิษ
711 colemazole + propanil สารพิษ
712 copper oxyxhloride สารพิษ
713 cypermethrin สารพิษ
714 endosulfan สารพิษ
715 EPN สารพิษ
716 glyphosate สารพิษ
717 glyphosate ammoniun salt สารพิษ
718 glyphosate isopropylamine salt สารพิษ
719 glyphosate magnesium salt สารพิษ
720 iprobenfos สารพิษ
722 paclobutazol สารพิษ
724 prochloraz สารพิษ
725 procymidone สารพิษ
726 propanil + butachlor สารพิษ
727 thiram สารพิษ
728 deltamethrin สารพิษ
729 thiobencarb + propanil สารพิษ
730 paraquat สารพิษ
731 paraquat dichloride สารพิษ
732 chlopyrifos สารพิษ
733 ethion สารพิษ
734 lambda-cyhalothrin สารพิษ
735 omethoate สารพิษ
736 profenofos สารพิษ
737 acephate สารพิษ
738 azinphos-methyl สารพิษ
739 carbaryl สารพิษ
740 carbendazim/benomyl สารพิษ
741 carbofuran สารพิษ
742 cyfulthrin สารพิษ
743 cyhalothin-L สารพิษ
744 diazinon สารพิษ
745 dicofol สารพิษ
746 dimethoate สารพิษ
747 feintrothion สารพิษ
748 fenvalerate สารพิษ
749 malathion สารพิษ
750 methamidophos สารพิษ
751 methidathion สารพิษ
752 mevinphos สารพิษ
753 parathion สารพิษ
754 parathion-methyl สารพิษ
755 permathrin สารพิษ
756 phosalone สารพิษ
757 phosphamidon สารพิษ
758 pirimiphos-methyl สารพิษ
759 procymidone สารพิษ
760 profenofos สารพิษ
761 thaibendazole สารพิษ
762 triazophos สารพิษ
763 trichlorfon สารพิษ