วิธีการขอการรับรอง

     ผู้ที่ต้องการขอการรับรองแหล่งผลิต GAP สามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอการรับรองได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นดังต่อไปนี้คือ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการขอการรับรอง
2. ใบสมัครขอการรับรอง(สามารถ dowload ได้จากเว็บไซต์.)
3. หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
4. กรณีการขอรับรองแบบกลุ่มหรือนิติบุคคล ต้องแสดงสำเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือองค์กร