ค้นหาแหล่งผลิต GAP

 

ชื่อ - นามสกุล รหัสแปลง ชื่อพืช ชนิดของแปลง สถานะ รหัสแปลงเดิม งบประมาณ เบอร์โทร อีเมล พื้นที่ปลูก(ไร่) จำนวน(ต้น) รอบการผลิต ปริมาณการผลิต(ตัน) GPS (X,Y,Z) ที่อยู่เกษตรกร ที่อยู่แปลง